Chụp ảnh kiến trúc nhà thờ tại Quảng Nam, Đà Nẵng

01. NHÀ THỜ TIN LÀNH, TAM KỲ, QUẢNG NAM

Ảnh kiến trúc nhà thờ ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Ảnh kiến trúc nhà thờ ở Quảng Nam, Đà Nẵng

02. NHÀ THỜ PHƯƠNG HÒA, TAM KỲ, QUẢNG NAM

Ảnh kiến trúc nhà thờ ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Ảnh kiến trúc nhà thờ ở Quảng Nam, Đà Nẵng

03. GIÁO XỨ SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG

Ảnh kiến trúc nhà thờ ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Ảnh kiến trúc nhà thờ ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Ảnh kiến trúc nhà thờ ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Ảnh kiến trúc nhà thờ ở Quảng Nam, Đà Nẵng

04. NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG (NHÀ THỜ CON GÀ)

Ảnh kiến trúc nhà thờ ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Ảnh kiến trúc nhà thờ ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Ảnh kiến trúc nhà thờ ở Quảng Nam, Đà Nẵng

05. NHÀ THỜ GIÁO XỨ VÂN ĐÕA

Ảnh tôn giáo: Nhà thờ Giáo xứ Vân Đõa, Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam

Ảnh tôn giáo: Nhà thờ Giáo xứ Vân Đõa, Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam

Ảnh tôn giáo: Nhà thờ Giáo xứ Vân Đõa, Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam

Ảnh tôn giáo: Nhà thờ Giáo xứ Vân Đõa, Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam

Ảnh tôn giáo: Nhà thờ Giáo xứ Vân Đõa, Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam